O co chodzi tak dokładnie w tym święcie?

Jezus Chrystus jako prawdziwy Mesjasz
Na kartach Pisma Świętego w wielu miejscach mogę przeczytać różne określenia Jezusa Chrystusa, np. Mesjasz czy Zbawiciel.
Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, dziewicy, że pocznie z Ducha Świętego i porodzi Bożego Syna, któremu nada imię Jezus. W tym zwiastowaniu zaczyna się dzieło naszego zbawienia. Maryja wypowiadając słowa fiat ( niech mi się stanie według Twego słowa), wyraża swoją zgodę na Boży plan wobec niej. Jaką wielką ufność i pokorę miała ta młoda dziewczyna, która stała się dla nas Matką i Opiekunką.
Józef natomiast jako mąż Maryi i opiekun Jezusa uczył Go swego fachu cieśli.
Działalność Jezusa Chrystusa : nauczanie, wzywanie do nawrócenia i czynienie wielu cudów na chwałę Boga spowodowała , że został On nazwany prorokiem a nawet Mesjaszem, którego obiecywano i zapowiadano przez proroków Starego Testamentu. Natomiast słowo Mesjasz pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza – pomazaniec. Dopiero śmierć i zmartwychwstanie Jezusa ukazało prawdziwego Króla , Mesjasza i Zbawcę.
W Dziejach Apostolskich czytamy “Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem”.
Prawdziwie Baranek Boży wydał się za mnie i za Ciebie na śmierć na krzyżu aby przez Swe chwalebne Zmartwychwstanie pokonać śmierć i Szatana, żebyśmy kiedyś po ziemskiej pielgrzymce doszli do niebieskiego Jeruzalem, gdzie nie będzie już cierpienia ani łez tylko szczęście i radość po wieki.

Justyna Olaszewska

Jezus Chrystus jako prawdziwy Król
Jezus Chrystus jest Królem – to oczywista prawda, którą powinien przyjąć i rozważyć w swoim sercu każdy katolik.
Obecnie wielu chce religię sprowadzić do praktyk pobożnościowych, czego zewnętrznym czynnikiem jest udział w nabożeństwach Chrystusowych. Jako wierzący należy zastanowić się jak w praktyce wygląda nasze poddanie się Chrystusowi Królowi. Współczesne społeczeństwo żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Szatan za wszelką cenę próbuje zająć miejsce należne Chrystusowi, a ludzie ulegają jego pysze. Uznanie w wymiarze społecznym Jezusa Chrystusa za prawdziwego Króla oznacza uświęcenie i zbawienie duszy człowieka.
Całe życie Jezusa od kołyski, stajenki aż po śmierć znaczone było tajemnica godności królewskiej.Gdy narodził się w Betlejem przybyli do Niego mędrcy i jako królowi złożyli dary, a kiedy schodził że świata też miał koronę na głowie, ale ta była korona boleści i męki.
Korona z ciernia przemawia o wiele mocniej niż złoto. To symbol cierpienia. Oddając cześć Jezusowi sięgamy do głębi zagubionej duszy, która szuka ukojenia w modlitwie. Tylko poprzez nasze czyny pragniemy uczynić Chrystusa Królem wszystkich serc. Dziękujemy zatem za królewska opiekę pewnej czułości i dobroci.

Paulina Złotnicka

Jezus Chrystus jako ten, który prawdziwie umarł i zmartwychwstał
Jezus Chrystus – Król Wszechświata ofiarował siebie samego na ołtarzu krzyża, aby nas wyswobodzić z niewoli grzechów. Jego panowanie jest wieczne On jest Królem, który służy i troszczy się o wszystkich, których powierzył mu Ojciec – posila nas Chlebem dającym życie, obdarza jednością i pokojem. Tej prawdy szukali Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy przemierzyli setki kilometrów, prowadzeni przez gwiazdę i pragnienie prawdy. Wytrwale szukali Tego, który napełniłby ich umysły światłem i stał się odpowiedzią na wszystkie pytania o sens życia i wartość człowieka, o odpowiedź na pytanie: Co w życiu najważniejsze? Uroczystość Objawienia Pańskiego to Święto ukazania Boga światu. Musimy jak Mędrcy utrudzeni drogą wciąż trwać w poszukiwaniu Boga.
W Dzień Bożego Narodzenia Jezus rodzi się osobiście dla mnie. W dzień końca świata przyjdzie osobiście do mnie, jak Gospodarz mojego życia, aby dać mi życie wieczne. Musimy więc wytrwać i iść jak Trzej Królowie ze Wschodu ku Bogu, dążyć drogą Jezusa Chrystusa jako Tego, który prawdziwie umarł i zmartwychwstał.

Ewa Mielczarska

Cyfra “3″ pojawia się bardzo często w Piśmie Świętym i dobrym tego przykładem jest chociażby Bóg w Trójcy Jedyny. Liczba “3” to również liczba ukrzyżowanych na Golgocie w momencie śmierci Jezusa, ale również trzy osoby wchodzące w skład Świętej Rodziny, czy chociażby Trzech Mędrców. Święto Objawienia Pańskiego zwane Trzech Króli to tak naprawdę kolejna okazja do tego, aby zastanowić się, dlaczego akurat trzech było tych mędrców? Było tak dlatego, że na Jezusa możemy spojrzeć na trzy różne sposoby, co potwierdzają powyższe krótkie artykuły. Jezus jest Mesjaszem, który przyszedł na świat, jest Królem który panuje nad całym światem oraz jest Tym, dzięki któremu wszyscy po śmierci narodzimy się dla Nieba. Jezus jest więc tym, który narodził się przede wszystkim, aby nas Zbawić.

Redakcja