„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213)

Informacje dla rodziców:

Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2. i 4. Niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o 12:30. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą księdza proboszcza, możliwe jest ustalenie innego terminu i godziny. Po umówieniu w kancelarii daty chrztu, należy zgłosić się do kancelarii z dokumentami potrzebnymi do spisania aktu chrztu w księgach parafialnych. Chrzest poprzedza katecheza chrzcielna w czwartek o 16:30 przed niedzielą chrztu w sali na starej plebanii. Rodzicami chrzestnymi są zawsze kobieta i mężczyzna.

Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka:

• Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
• Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa, jeśli ślub odbył się poza naszą parafią
• Dane chrzestnych (ewentualnie świadków) – imię/imiona, nazwisko, wyznania, wiek i adres zamieszkania
• Zaświadczenia chrzestnych z własnej parafii zamieszkania, że są wierzące i praktykujące i mogą zostać dopuszczeni do godności chrzestnego/ej

Do godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył szesnaście lat
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)

Chrzestnymi nie mogą być:

1. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa,
2. osoby niewierzące i niepraktykujące

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków. Z tej racji należy zgłosić się do księdza proboszcza.